หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 12 (รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์)
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2558รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวทิพวรรณ ตระกูลยิ่งเจริญ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th