หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
Gloriosa, Sweet potato Virus-free Seedling and Grape Root Stock Production Project in Royal Project Foundation (Thailand)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ICDF Taiwan
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชณทัติ สิงห์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายศศิเทพ ชัยชม (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  4. นางสาวศิริมาศ ชัยชม (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  5. นางสาวสิริสุภาพร คำสุกดี (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th