หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของคลินิกโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Customer's Satisfaction toward Services, of Plant Disease Clinic, Faculty of Agriculture

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2554 - 31 สิงหาคม 2555รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางธนวันต์ จองแหลง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการคลินิกโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของคลินิกโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการและระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของคลินิกโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใขของผู้ใช้บริหารต่อการให้บริการของคลินิกโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th