หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประสิทธิภาพของปอเมืองในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม
Efficiency of sunn hemp (Crotalaria juncea) in control of root knot nematodes (Meloidogyne spp.)

หัวหน้าโครงการ ผศ.พรสุข ชัยสุข
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 15 กันยายน 2560 - 14 กันยายน 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.พรสุข ชัยสุข (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (ที่ปรึกษา)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th