หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาโรคที่เกิดกับข้าวสีพันธุ์ต่าง ๆ
Study of Rice Diseases on Pigmented Rice Varieties

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 15 กันยายน 2554 - 14 กันยายน 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ชนากานต์ พรมอุทัย (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาโรคที่เกิดกับข้าวสีพันธุ์ต่าง ๆ ในระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ ของข้าว
2. เปรียบเทียบผลของความสูงจากระดับน้ำทะเลของพื้นที่ปลูกต่อการเกิดโรคของข้าวสี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลโรคที่เกิดกับข้าวสีในระยะเวลาต่าง ๆ ตลอดฤดูปลูก
2. ได้ข้อมูลชนิดและความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรค เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการเฝ้าระวังและวางแผนการป้องกันกำจัดต่อไป
3. ได้ข้อมูลระดับความสูงและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ปลูกข้่าวสีต่อชนิดและความรุนแรงของโรค เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าติดตามแนวโน้มโรคที่อาจแพร่กระจายสร้างความเสียหายจากพื้นที่ปลูกระดับล่างขึ้นไปสู่พื้นที่ปลูกที่อยู่สูงขึ้นไป
4. ได้ข้อมูลการวิจัยเรื่องโรคของข้าวสีในประเทศไทย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th