หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในการผลิตกระเทียมและหอมแดงระบบเกษตรอินทรีย์
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสังเคราะห์ความรู้การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ของพืชตระกูลหอม (กระเทียม/หอมแดง)
2. เพื่อสร้างการเรียนรู้แบบเครือข่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกรในการผลิตพืชตระกูลหอม (กระเทียม/หอมแดง)
3. เพื่อประเมินศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในการผลิตกระเทียมและหอมแดงอินทรีย์ ด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. องค์ความรู้การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ของพืชตระกูลหอม (กระเทียม/หอมแดง)
2. เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการผลิตกระเทียมและหอมแดงตามมาตรฐานระบบ GAP เป็นเกษตรอินทรีย์ และเกิดความเข้มแข็งในด้านการผลิตและการตลาดในการผลิตกระเทียมและหอมแดงของระบบเกษตรอินทรีย์เดิม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th