หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของเชื้อปฏิปักษ์ต่อไส้เดือนฝอยรากปมในมะเขือเทศ
Effect of antagonistic microorganism on root-knot nematode in tomato

หัวหน้าโครงการ อ.พรสุข ชัยสุข
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ส่วนตัว
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.พรสุข ชัยสุข (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum และ Paecilomyces lilacinns และเชื้อแบคทีเรีย Bacillns subtillis ในสารควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในมะเขือเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้เชื้อปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมมากที่สุด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th