หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสจากดินเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวในปทุมมา(โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS)
Selection antagonistic microorganism from soil for control wilt disease in curcuma

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานโครงการ IRPUS
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 เมษายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายนิวัฒน์ อุบลรัตน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก เกษตรกรเจ้าของสวนปทุมมา
  3. นางสาวสรารัตน์ มนต์ขลัง (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษาภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (132 KB)
ดาวน์โหลด : 710 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. สำรวจ ตรวจหาและเก็บรวบรวมเชื้อแอคติโนมัยซีสที่เป็นสาเหตุของโรคเหี่ยวในปทุมมา 2. สำรวจ ตรวจหา เก็บรวบรวมและคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสที่สามารถเป็นเชื้อปฏิปักษ์ของโรคเหี่ยวในปทุมมาได้ 3. ทดสอบความสามารถของเชื้อแอคติโนมัยซีสกับเชื้อแอคติโนมัยซีสสาเหตุโรคเหี่ยวในปทุมมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถแยกเชื้อและเก็บรวบรวมเชื้อแอคติโนมัยซีสสาเหตุโรคเหี่ยวของปทุมมา 2. ได้เชื้อแอคติโนมัยที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อปฏิปักษ์ เพื่อควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมาและสามารถนำไปใช้จริงในแปลงเกษตรกร 3. สามารถลดอัตราการใช้สารเคมีในแปลงของเกษตรกรผู้ปลูกปทุมมาได้ 4. เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานทดลอง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th