หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้งในไทรป์ Phyllactineae (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10)
Phylogenetic Relationship of Powdery Mildews in Tribe Phyllactineae

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวสรารัตน์ มนต์ขลัง (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อสำรวจ เก็บรวบรวม และศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อราแป้งใน Tribe Phylactinieae ที่พบบนพืชอาศัยต่างๆ ในประเทศไทย
- เพื่อจัดจำแนกชนิดเชื้อราแป้งใน Tribe Phylactinieae ที่พบบนพืชอาศัยต่างๆ
- เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้งใน Tribe Phylactinieae

ลักษณะโครงการ

- เก็บรวบรวมตัวอย่างเชื้อราแป้งใน Tribe Phyllactineae ที่พบในประเทศไทย และที่รวบรวมได้จากความร่วมมือระหว่างสถาบันในรูปตัวอย่างแห้ง
- ศึกษาหาลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อราแป้งที่เก็บรวบรวมได้ในข้อ 1 โดยศึกษาจากกล้้องจุลทัศน์ และจากกล้อง SEM (Scanning Electron Microscope)
- ทำการสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างเชื้อราที่เก็บรวบรวมได้ และนำไปหาลำดับเบสตรงตำแหน่ง rDNA (ITS และ 28S)
- นำลำดับเบสที่ได้มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม โดยสร้าง phylogenetic tree โดยเปรียบเทียบผลที่ได้กับข้อมูลใน DDBJ (DNA Data Bank of Japan)
- ทำการวิเคราะห์และจำแนกชนิดของเชื้อราดังกล่าว โดยอาศัยผลที่ได้จากการศึกษาด้านสัณฐานวิทยา และที่ได้จากเทคนิคชีวโมเลกุล (rDNA sequence)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้ข้อมูลพื้นฐานของเชื้อราแป้งใน Tribe Phyllactineae ที่ช่วยให้สามารถจำแนกชนิดเชื้อราแป้งในกล่มนี้ได้ อันเป็นผลต่อการวางแผนป้องกันพืชเศรษฐกิจในอนาคตได้
- ได้ทุนผู้ช่วยวิจัยสำหรับพัฒนานักศึกษาวิชาเอกโรคพืชให้เรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
- ได้ผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th