หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาระบบการปลูกพริกหวานในโรงเรือนเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูงและปลอดภัย
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ชาตรี สิทธิกุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2551 - 30 พฤศจิกายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ชาตรี สิทธิกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
  5. รศ.ดร.อิทธิสุนทร นันทกิจ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ได้สูตรสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการผลิตพริกหวานในระบบไร้ดินภายใต้สภาพโรงเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต
2. ส่งเสริมให้เกษตรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสารละลายธาตุอาหาร และสามารถเตรียมสารละลายธาตุอาหารใช้ได้เอง
3. เพื่อได้แนวทางในการควบคุมศัตรูพริกหวานโดยวิธีผสมผสาน เพื่อลดสารพิษตกค้าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้สูตรสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการผลิตพริกหวานในระบบพืชไร้ดินภายใต้สภาพโรงเรือนตลอดจนการจัดการสารละลายธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เกษตรกรสามารถเตรียมสารละลายธาตุอาหารได้เอง ซึ่งทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยอีกด้วย
3. ได้วิธีการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพริกหวานด้วยวิธีผสมผสาน ทำให้ลดการใช้สารเคมี
4. ได้ตัวอย่างแปลงแปลงสาธิตเพื่อเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th