หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือกเชื้อ endophytic actinomycete และเชื้อไรไซเบียมที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมการตรึงไนโตรเจนและป้องกันโรคสำหรับถั่วลันเตาบนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง)
Selection of suitable of endophytic actinomycete and Rhizobia for improvement of N2-fixation and disease controlling of various pisum sativam on the highland area.

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 4 กุมภาพันธ์ - 30 ตุลาคม 2551



กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางอัญชัญ ชมพูพวง (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  3. นางอำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม) , จาก โครงการ FFC คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เำพื่อคัดเลือกและพัฒนาแนวทางใช้ประโยชน์เชื้อ endophydic actinomycete ร่วมกับเชื้อไรไซเบียมควบคุมโรคและส่งเสริมการตรึงไนโตรเจนในถั่วลันเตาที่ปลูกบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถพัฒนาแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เืพื่อลดการใช้สารเคมีเกษตร ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชากรในพื้นที่ราบ อีกทั้งยังส่้งผลลดการตกค้างของสารเคมีบนพื้นที่สูง ลดปัญหาดินเสื่อมคุณภาพจากการใช้ปุ๋ยเคมีลง อีกทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพน่าจะส่งเสริมต่อการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ รวมถึงเกษตรสามารถลดต้นทุนการผลิต ด้านการใช้สารเคมีในการควบคุมโรค และปุ๋ยเคมีให้ลดลงได้



      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th