หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการนำร่องการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการตลาดของสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียวและกล้วยไม้สกุลนางอั้ว ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมการค้าต่างประเทศ
วันที่ดำเนินการ 19 กันยายน 2557 - 11 มีนาคม 2559กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช
 2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
 2. อ.จามจุรี โสตถิกุล (นักวิจัยร่วม)
 3. ดร.ฉันทรี จารุปาณฑุ (นักวิจัยร่วม)
 4. นายชัยอาทิตย์ อิ่นคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
 5. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 6. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (นักวิจัยร่วม)
 7. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 8. ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม (นักวิจัยร่วม)
 9. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 10. อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 11. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อยกระดับในการพัฒนาประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่ของสินค้าทั้งในด้านการผลิตและการศึกษาวิจัยด้านการตลาดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้สินค้าในกลุ่มไม้่ดอกและหัีวพันธุ์ไม้ ปทุมมาและกระเจียวลูกผสมพันธุ์ใหม่ รวมทั้งกล้วยไม้สกุลนางอั้วจากประเทศไทย ภายใต้ความตกลงการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศ
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริืมสร้างทักษะทั้งในด้านการผลิตทั้งในฤดูและนอกฤดูเพื่อการค้า การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวและการจัดการตลาดสินค้าในกลุ่มปทุมมาและกระเจียว รวมทั้งกล้วยไม้สกุึลนางอั้วคุณภาพ ใ้ห้แก่เกษตรกรสมาชิกและผู้ประกอบการในธุรกิจสินค้าในกลุ่มไม้ดอกไทย
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรม รสนิยม และการตอบรับของผู้บริโภคต่อความต้องการใช้สินค้าไม้ดอกในสกุลปทุมมาและกระเจียวพันธุ์ใหม่และกล้วยไม้ในสกุกนางอั้วซึ่งเป็นกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ที่ผลิตในเชิงการค้า นำมาวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าในกลุ่มไม้ดอกใหม่ของไทยทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นตลาดที่มีสัดส่วนของการนำเข้าสินค้าในกลุ่มปทุมมาและกระเจียวที่เพิ่มสูงขึ้นรวมทัี้งการถ่ายทอดเทคนิคสู่เกษตรกรสมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจสมาชิกในโครงการ
4. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องเทคนิคการผลิตทั้งในฤดูและนอกฤดูของไม้ดอกในสกุลปทุมมาและกระเจียวลูกผสมพันธุ์ใหม่ และเทคนิคการผลิตกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ในสกุลนางอั้ว (HEBENARIA) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา การพัฒนาหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและมีต้นทุนที่ต่ำสำหรับการใช้เพื่อการขนส่งในระยะทางไกล เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการยังคงรักษาความสดและความสมบูรณ์ฺของสายพันธุ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของตลาดทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ
5. เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของสินค้าในกลุ่มไม้ดอกของไทยให้ได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศ (GAP) และในระัดับสากล (GLOBAL GAP) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตร และเพิ่มโอกาสทางการค้าจากความแตกของสินค้าในกลุ่มเดียวกัน ในตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
6. การจดขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์ในประเทศและขึ้นทะเบียนคุ้มครองพันธุ์ในระดับสากลสำหรับพันธุ์ไม้ปทุมมาและกระเจียวพันธุ์ลูกผสมใหม่และกล้วยไม้นางอั้ว
7. การพัฒนาการรวมกลุ่มของเกษตรกรสมาชิกและการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้ค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ
8. การสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าของกลุ่มผู้ผลิตไม้ดอกไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้เ้กิดการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมีเกษตรอันเป็นมาตรการด้านสุขอนามัยที่เป็นสากลที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับในทุกขั้นตอนของการผลิต (Traceability System) ด้วยการใช้ Smart telephone ที่จะส่งผลให้สินค้ามีความโดดเด่นแตกต่างจากสินค้าในกลุ่มเดียวกัน
9. รณรงค์และเผยแพร่สินค้าไ้ม้ดอกปทุมมาและกระเจียวและกล้วยไม้ในสกุลนางอั้วพันธุ์ลูกผสมใหม่ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) ผ่านสื่อสิ่งพืมพ์และการจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมความรู้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการส่งเสริมการขายของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ส่งออก ที่จะส่งผลให้การยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตไม้ตัดดอกคุณภาพของไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถปรับตัวเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่การผลิตและการตลาดสินค้าไม้ตัดดอกคุณภาพ
2. พันธุ์ไม้ลูกผสมใหม่ในกลุ่มปทุมมาและกระเจียวลูกผสมพันธุ์ใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์ในประเทศอย่างน้อยจำนวน 2 พันธุ์ และกล้วยไม้ในสกุลนางอั้วลูกผสมอย่างน้อยจำนวน 1 พันธุ์ และจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์ในต่างประเทศ อย่างน้อย 1 พันธุ์
3. สินค้าของเกษตรกรสมาชิกได้รับการยอมรับในคุณภาพ ความปลอดภัยและได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศ (GAP) และในระดับสากล (Global GAP)
4. เป็นสินค้าที่มีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมีเกษตร และเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th