หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทย หอมแดงไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรคภายใต้ความตกลงการเปิดเสรีทางการค้า
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมการค้าต่างประเทศ
วันที่ดำเนินการ 20 กันยายน 2557 - 12 มีนาคม 2559กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (หัวหน้าโครงการ)
 2. ดร.ฉันทรี จารุปาณฑุ (ที่ปรึกษา)
 3. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (ที่ปรึกษา) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 4. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 5. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (นักวิจัยร่วม)
 6. อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (นักวิจัยร่วม)
 7. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 8. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
 9. นางสาวศิรินภา ไชยพล (นักวิจัยร่วม)
 10. อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (นักวิจัยร่วม)
 11. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 12. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 13. อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 14. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้การเปิดเสรีทางการค้า โดยการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้พัฒนาจนประสบผลสำเร็จดีแล้วไปสนับสนุนการผลิตในเชิงการค้าสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทยและหอมแดงสายพันธุ์ไทยปลอดโรค รวมทั้งดำเนินการพัฒนาต้นแบบการผลิตเชิงการค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ปลอดโรคในประเทศไทย เพื่อทดแทนการนำเข้าและลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ
2. เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการผลิตเชิงการค้าและการเสริมสร้างศักยภาพการตลาดสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทย และหอมแดงสายพันธุ์ไทยที่ปลอดโรคอันเกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคหอมเลื้อย-หอมไหล และโรคหัวพันธุ์ฝ่อ ตลอดจนศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการผลิตเชิงการค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่คุณภาพในประเทศไทย
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะแก่เกษตรกรสมาชิกทั้งในด้านเขตกรรมในการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบริหารจัดการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์ในกลุ่มกระเทียมไทยและหอมแดงสายพันธุ์ไทยปลอดโรค รวมทั้งพัฒนาการตลาดผลผลิตกระเทียมไทยและหอมแดงไทยคุณภาพสูงที่ผลิตจากหัวพันธุ์ปลอดโรค
4. เพื่อยกระดับคุณภาพ และป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์พันธุ์พืชตามข้อกฎหมายระหว่างประเทศ ของสินค้าในกลุ่มหัวพันธุ์กระเทียมไทยและหอมแดงสายพันธุ์ไทยปลอดโรคด้วยการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช
5. เพื่อขยายโอกาสและช่องทางการตลาดของสินค้าในกลุ่มหัวพันธุ์กระเทียมไทยและหอมแดงไทยปลอดโรค ด้วยการสร้างความเชื่อมั่น (Guarantee) ในคุณภาพด้านอัตราการงอก การปลอดโรคและความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ฺของสินค้าในกลุ่มหัวพันธุ์กระเทียมและหอมแดงปลอดโรคที่ผลิตได้ในประเทศไทย รวมถึงสร้างการยอมรับและเป็นที่รู้จักผ่านการใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าของกลุ่มผู้ผลิต และการใช้กระบวนการในการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) ผ่านระบบ QR Code (Quick Response Code)
6. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้า ด้วยการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต สร้างตราสัญลักษณ์ และจดทะเบียนเป็น "วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและผู้ค้า" และเชื่อมโยงสินค้าหัวพันธุ์ของวิสาหกิจชุมชนฯ ไปสู่เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงในจังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งเชื่อมโยงการตลาดสินค้ากระเทียมไทย และหอมแดงไทย กับผู้ค้าภายในประเทศ
7. รณรงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เพื่อขยายช่องทางการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทยและหอมแดงไทยปลอดโรคสู่เกษตรกรผู้เพาะปลูกกระเทียมและหอมแดงในวงกว้าง และรณรงค์เพื่อการบริโภคผลผลิตกระเทียมไทย และหอมแดงไทยคุณภาพสูงที่ผลิตจากหัวพันธุ์ปลอดโรค ทั้งนี้ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตและการจำหน่ายสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมและหอมแดงสายพันธุ์ไทยปลอดโรค ให้สินค้าเหล่านี้กลับมาเป็นที่รู้จ้ักและยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทยปลอดโรค หัวพันธุ์หอมแดงไทยปลอดโรค และสินค้าที่เป็นผลกระเทียมไทย และหอมแดงไทยคุณภาพสูงที่ผลิตจากหัวพันธุ์ปลอดโรค ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP
2. วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและผู้ค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทยและหอมแดงไทยปลอดโรค ที่มีความสามารถรวมกลุ่มผลิตหัวพันธุ์กระเทียมไทยและหอมแดงไทยที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับ และสามารถส่งจำหน่ายสู่เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมไทยและหอมแดงในวงกว้่าง
3. มีการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชสำหรับหัวพันธุ์กระเทียมหรือหอมแดงไทยปลอดโรค
4. มีรายงาน "ต้นแบบการผลิตเชิงการค้าเมล็ดพันธุ์หอมใหญ่คุณภาพในประเทศไทย" สำหรับนำไปขยายผลส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์หอมใหญ่ปลอดโรคต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th