หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากผกากรอง เพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในพริก
The efficiency of extracts from Lantana camera to control root-knot nematode of chili

หัวหน้าโครงการ อ.พรสุข ชัยสุข
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ส่วนตัว
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.พรสุข ชัยสุข (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อนำผลผกากรอง ซึ่งเป็นพืชที่เจริญอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในพริก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้สารสกัดจากพืชในท้องถิ่น (ผกากรอง)มาใช้ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในพริก เพื่อลดการใช้สารเคมี      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th