หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของการใส่ปุ๋ยเคมีและชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium ต่อการเกิดโรคไหม้และขอบใบแห้งของข้าวก่ำ
The effects of chemical fertilizer application and biological control agent, Bacillus megaterium on occurrences of blast and bacterial leaf blight of purple glutinous rice

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวจุฑารัตน์ เพชรแก้ว (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภายใต้) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
  3. รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
  4. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาผลของอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีต่อการเกิดโรคไหม้ โรคขอบใบแห้งข้าว และการเจริญเติบโตของข้าวโดยการทดลองในกระถาง
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. megaterium ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. oryzae สาเหตุโรคไหม้ และเชื้อแบคทีเรีย X. oryazae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว ในระดับห้องปฏิบัติการ
3. เพื่อศึกษาผลการใส่ปุ๋ยเคมีและชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. megaterium ต่อการเกิดโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งข้าวโดยการทดลองในกระถาง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th