หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne sp. โดยการใช้เชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma sp. ร่วมกับเชื้อราปฏิปักษ์ Paecilomyces sp. ในมะเขือเทศ
Controlling of root-knot nematode, Meloidogyne sp., by antagonistic fungi, Trichoderma sp. with paecilomyces sp. in tomato

หัวหน้าโครงการ อ.พรสุข ชัยสุข
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ส่วนตัว
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.พรสุข ชัยสุข (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyn sp. โดยการใช้เชื้อราปฏิปักษ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne sp. ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th