หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราผสมพร้อมใช้ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ (สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันที่ดำเนินการ 15 มิถุนายน 2561 - 14 ธันวาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th