หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเปรียบเทียบวิธีการปลูกเชื้อไส้เดือนฝอยรากปม (inocnlum) แบบต่าง ๆ ในการทดสอบการเข้่่าืทำลายพืช
Comparison of the root-knot nematode inoculums to inocnlation

หัวหน้าโครงการ อ.พรสุข ชัยสุข
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ส่วนตัว
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.พรสุข ชัยสุข (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเปรียบเทียบหาวิธีการปลูกเชื้อไส้เดือนฝอยรากปมที่สะดวกไม่ยุ่งยาก และมีประสิทธิภาพดี เพื่อใช้ในการทดลองที่ต้องมีการปลูกเชื้อไส้เดือนฝอย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้วิธีการปลูกเชื้อไส้เดือนฝอยที่เหมาะสมใช้ในการทดลองต่อ ๆ ไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th