หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของถั่วเหลืองฝักสดที่ดื้อต่อสารป้องกันกาจัด เชื้อราคาร์เบนดาซิม
Control of carbendazim-resistant fungi causing soybean anthracnose

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท ลานนาเกษตรกรรม จำกัด
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกัลยรัตน์ มหาวรรณ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สาขาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. นายธีรนัย โพธิ (นักวิจัยร่วม) , จาก สาขาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ทดสอบการดื้อต่อสารคาร์เบนดาซิมของเชื้อราสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในถั่วเหลือง (Colettotrichum spp.) Isolate จากแหล่งปลูกที่ต่างกัน เพื่อใช้ในการพิจารณาใช้สาร/ยกเลิกการใช้สารคาร์เบนดาซิมในพื้นที่ที่เชื้อดื้อยาแล้ว
2. ศึกษาสารอื่นที่ไม่ใช่สารเคมีต่อการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคแอนแทรคโนส เช่น น้าส้มควันไม้ เชื้อปฏิปักษ์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th