หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตหอมแดงและดอกหอมแดงนอกฤดู
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
วันที่ดำเนินการ 27 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2560กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (หัวหน้าโครงการ)
 2. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (นักวิจัยร่วม)
 3. อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (นักวิจัยร่วม)
 4. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
 5. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 6. นายณัฐฐวัฒณ์ หมื่นมาณี (นักวิจัยร่วม)
 7. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (นักวิจัยร่วม)
 8. อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (นักวิจัยร่วม)
 9. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
 10. ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (นักวิจัยร่วม)
 11. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 12. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. สร้างแปลงสาธิตเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตหัวหอมแดงและดอกหอมแดงนอกฤดู และการผลิตสินค้าหัวพันธุ์หอมแดงปลอดโรคเพื่อลดการใช้สารเคมีเกษตร
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตหัวหอมแดงและดอกหอมแดงนอกฤดู การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าหัวพันธุ์หอมแดงปลอดโรคเพื่อลดการใช้สารเคมีเกษตรและการปรับปรุงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความเสียหายจากการฝ่อของหัวพันธุ์
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยให้สามารถผลิตหัวหอมแดงและดอกหอมแดงนอกฤดูเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
4. จัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตหัวหอมแดงและดอกหอมแดงตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยนอกฤดู
5. รณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักในคุณค่าของสินค้าหอมแดงที่ผลิตในประเทศแทนสินค้านำเข้า      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th