หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาสารสกัดพืชต่อประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม
The effect of retention period of plant extracts in controlling root-knot nematode

หัวหน้าโครงการ อ.พรสุข ชัยสุข
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ส่วนตัว
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2557 - 30 เมษายน 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.พรสุข ชัยสุข (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเปรียบเทียบผลของสารสกัดพืชที่เก็บไว้ในระยะเวลาต่าง ๆ ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทราบระยะเวลาที่สามารถเก็บสารสกัดพืชไว้ใช้ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th