หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเปรีัยบเทียบผลของการใช้ปุ๋ยคอกจามูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในการลดการเกิดปมจากใส้เดือนฝอยจากปม
Comparison of the use of organic mannres in reducing knot cansed by root-knot nematode

หัวหน้าโครงการ อ.พรสุข ชัยสุข
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ส่วนตัว
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.พรสุข ชัยสุข (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาผลของปุ่ยคอกจากมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในการลดการเกิดปมลากไส้เดือนฝอยรากปม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ปุ๋ยคอกมูลสัตว์ที่สามารถช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตแก่พืช และลดการเกิดโรครากปมจากใส้เดือนฝอย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th