หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความหลากหลาย การแพร่กระจาย และความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อรา Mycosphaerella และเชื้อรากลุ่มใกล้เคียงในระยะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ที่พบในประเทศไทย (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 11)
Diversity, distribution and genetic variation of Mycosphaerella and its anamorphs in Thailand

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวจีรภา ง่วนหอม (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษา ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสำรวจ เก็บรวบรวม และศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Mycosphaerella และเชื้อราในกลุ่มนี้ในระยะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศบนพืชอาศัยต่าง ๆ ในประเทศไทย
2. เพื่อจำแนกชนิดเชื่อรา Mycosphaerella และเชื้อราในกลุ่มนี้ในระยะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศบนพืชอาศัยต่าง ๆ และการแพร่กระจายของเชื้อราเหล่านี้
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Mycosphaerella และเชื้อรากลุ่มนี้ ที่เก็บรวบรวมได้

ลักษณะโครงการ

เป็นทุนวิจัยเพื่อนักศึกษาปริญญาเอก (คปก รุ่นที่ 11)      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th