หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

จัดทำระบบรับรองและตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
วันที่ดำเนินการ 27 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2560กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (หัวหน้าโครงการ)
 2. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (นักวิจัยร่วม)
 3. อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (นักวิจัยร่วม)
 4. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
 5. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 6. นายณัฐฐวัฒณ์ หมื่นมาณี (นักวิจัยร่วม)
 7. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (นักวิจัยร่วม)
 8. อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (นักวิจัยร่วม)
 9. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
 10. ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (นักวิจัยร่วม)
 11. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 12. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1) พัฒนาบุคลากรด้านอาหารปลอดภัยให้มีความรู้ด้านระบบการจัดการ ระบบรับรองมาตรฐานและระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน
2) สร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ผ่านระบบ QR CODE ในห่วงโซ่การผลิตและการตลาด สินค้าเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
3) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์
4) รณรงค์สร้างความความรู้ความเข้าใจในคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้กับเกษตรกร ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิต การตลาด และผู้บริโภค      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th