หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากดาวเรืองแบบสดและแบบแห้งในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม
Comparing the efficiency of extracts from fresh and dried marigold in controlling root-knot nematode

หัวหน้าโครงการ อ.พรสุข ชัยสุข
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ส่วนตัว
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2557 - 30 เมษายน 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.พรสุข ชัยสุข (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากดาวเรืองที่่ผ่านการทำแห้งและเก็บไว้เป็นเวลาต่าง ๆ กันกับดาวเรืองสดในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถทราบระยะเก็บดาวเรืองโดยการทำแห้งไว้ใช้ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมที่เหมาะสม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th