หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เชื้อรา Mycosphaerella และจีนัสใกล้เคียงจากภาคเหนือของประเทศไทย
Mycosphaerella and related genera from Nothern Thailand

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่ดำเนินการ 2 กรกฏาคม 2555 - 1 กรกฏาคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร (หัวหน้าโครงการ)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th