หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อ Exserohilum turcicrm และการประเมินระดับความต้านทางของพันธุ์ข้าวโพดต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ ปีที่ 1
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
บริหารจัดการที่ มูลนิธิโครงการหลวง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2550 - 31 ตุลาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.นิตยา สุวรรณรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.ปัืทมา ศิริธัญญา (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
  4. นางสาวสายฝน ชัยยศ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช มูลินิธิโครงการหลวง เชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของเชื้อ Exserohilum turcicrm ที่เป็นสาเหตุของโรคใบไหม้แผลใหญ่จำนวนไม้น้อยกว่้า 140 isolates
2. เพื่อศึกษาพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนป้องกันกำจัดโรค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ข้อมูลความหลากหลายของเชื้อสาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่ที่รวบรวมได้ในเขตภาคเหนือ และภาคกลางจำนวน 140 isolates
2. ข้อมูลของพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่ ซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนป้องกันกำจัดโรค
เทคนิคการปลูกเชื้อโรคใบไหม้แผลใหญ่ในสภาพเรือนเพาะชำ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th