หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซาและเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกันบนสนสองใบในภาคเหนือของประเทศไทย
Ectomycorrhizal fungi and their associated bacteria on Pinus merkusii in Northern Thailand

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.Yosuke Matsuda (Mie University Japan)
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Grant-in-Aid for Scientific Research (A), Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.Yosuke Matsuda (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. นายวรพจน์ คำใบ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
  4. นายสมชาย นองเนือง (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
  5. ดร.อำไพ พรลีแสงสุวรรณ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกลุ่มของเชื้อรา ECM และ MHB actinomycetes บนสนองใบที่ขึ้นอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยตลอดจนทำการเพาะเมล็ดสนเพื่อตรวจหาจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าสนสองใบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เนื่องจากการศึกษาการอยู่ร่วมกันของเชื้อจุลินทรีย์กับไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตร้อนมีการทำวิจัยค่อนข้างน้อยมาก จึงจะจัดทำรายชื่อชนิดของเชื้อรา ECM และ MHB actinomycetes ขึ้น โดยใช้เทคนิคทาง molecular และการแยกเชื้อ โดยเชื้อที่แยกได้อาจจะทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญของต้นกล้าสนองใบได้ดี ซึ่งเชื้อเหล่านี้จะสามารถใช้เป็นแหล่งปุ๋ยชีวภาพได้ในอนาคต และยังช่วยทำให้เกิดการฟื้นฟูพื้นที่บนภูเขาที่ถูกทำลายให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th