หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลีและใบจุดตากบผักกาดหอมห่อบนพื้นที่สูง (การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมี)
Selection and Evaluation of Antagonistic Microorganisms for Controlling Black Rot of Cabbage and Cercospora leaf spot of Head Lettuce on the Highland

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 23 มีนาคม - 17 พฤศจิกายน 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์บนผิวใบพืชและดินบริเวณรากพืชในการควบคุมโรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลี
2. เพื่อคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์บนผิวใบพืชและดินบริเวณรากพืชในการควบคุมโรคใบจุดตากบผักกาดหอมห่อ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th