หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาแนวทางการเพาะเลี้ยงเชื้อรา Isaria tenuipes บนหนอนไหม (ฺิBombyx mori) เพื่อผลิตเป็นถั่งเช่า
-

หัวหน้าโครงการ นายประเสริฐ โกศัลวิตร (กรมหม่อนไหม)
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2556กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. นายประเสริฐ โกศัลวิตร (หัวหน้าโครงการ)
 2. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (นักวิจัยร่วม)
 3. นางสาวทิพรรณี เสนะวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 4. ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 5. นายนคร มหายศนันท์ (นักวิจัยร่วม)
 6. นางสาวมณิชญา ภูวัง (นักวิจัยร่วม)
 7. อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (นักวิจัยร่วม)
 8. นายวิโรจน์ แก้วเรือง (นักวิจัยร่วม)
 9. นางสมหญิง ชูประยูร (นักวิจัยร่วม)
 10. นายสฤษดิพร ชูประยูร (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
 11. นางสาวสิริญา คัมภิโร (นักวิจัยร่วม)
 12. นางสุธิรา พลเจริญ (นักวิจัยร่วม)
 13. นางเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ (นักวิจัยร่วม)
 14. นางอรทัย ศิลปนภาพร (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมหม่อนไหม
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เื่พื่อทดสอบวิธีการเลี้ยงเชื้อรา (Isaria tenuipes)บนตัวไหมไทยเพื่อผลิตถั่งเช่า
2.เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของถั่งเช่าจากตัวไหมไทย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้แนวทางเบื้องต้นการเลี้ยงเชื้อรา I.tenuipes บนตัวไหมไทย
2. ทราบคุณค่าโภชนาการของถั่วเช่าที่เลี้ยงบนตัวไหมไทย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th