หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบเชื้อไวรัสในเมล่อนและแคนตาลูป และการชักนำให้เกิดความต้านทาน ต่อโรค
Detection of Viruses in Melon and Cantaloupe and Induction of Disease Resistance

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาการแพร่ระบาดและตรวจสอบเชื้อไวรัสที่เข้าทำลายเมล่อนและแคนตาลูปในแปลงปลูกของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน
2. ศึกษาแนวทางการควบคุมโรคโดยชักนำให้เกิดความต้านทานต่อเชื้อไวรัส ด้วยการใช้กรดจัสโมนิกร่วมกับกรดซาลิไซลิก และวิธี cross protection      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th