หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประมวลผลสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพื่อคาดการณ์โรคสำคัญในพื้นที่ปลูกพริก อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
Climatic change processing for important disease forecasting in chilli pepper cultivated area at Nong Muong Kai district, Phrae province

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ (คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 เมษายน 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.สมนึก สินธุปวน (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.พัฒนาแบบจำลองคาดการณ์การเกิดโรคสำคัญในพื้นที่ปลูกพริก อำเภอหนองม่วงไข่
2. ศึกษาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในการผลิตพริกปลอดโรคเฉพาะที่
3. หาช่องทางในการกระจายข่าวสารเตือนภัยการเกิดโรคที่สำคัญของพริกสู่เกษตรกรผู้ปลูก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. แบบจำลองคาดการณ์ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคสำคัญพริก
2. คำแนะนำการจัดการที่เหมาะสมสำหรับโรคสำคัญในพริกเฉพาะที่
3. การกระจายข่าวสารเตือนภัยการเกิดโรคที่สำคัญของพริกสู่เกษตรกรผู้ปลูก      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th