หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลีและใบจุดตากบผักหอมห่อบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง)
Study of Formulation Development for Controlling Black Rot of Cabbage and Cercospora leaf spot of Head Lettuce on the Highland (Research and Development of Agricultural Bio-products in order to Reduce Agro-Chemical on highland plantations)

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 20 มีนาคม - 14 ธันวาคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลีและใบจุดตากบผักกาดหอมห่อ
2. เพื่อคัดเลือกรูปแบบชีวภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับใช้ควบคุมโรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลีและใบจุดตากบผักกาดหอมห่อบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดเชื้อสาเหตุโรคขอบใบไหม้ในกะหล่ำปลีที่มีประสิทธิภาพ และใบจุดตากบในผักกาดหอมห่อที่ช่วยลดความสูญเสียของผลิตผลช่วงหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมวิํธีการใช้งานที่เหมาะสมกับเกษตรกรและสภาพอากาศบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th