หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการการผลิตไหลสตรอว์เบอร์รีปลอดโรคภายใต้โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อผลิตไหลสตรอว์เบอรรีปลอดโรค
2. เพื่อเป็นแหล่งรับรองต้นพันธุ์ปลอดโรค (Certified plant)
3. เพื่อรองรับงานทดลอง/งานวิจัย/การเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษา
4 เพื่อเป็นสถานที่ในการฝึกงาน ดูงาน ฝึกอบรม และหารายได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th