หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง)
Research and Development of Bio-Pesticides for Controlling Chrysanthemum White Rust Disease (Research and Development of Agricultural Bio-substances from Bio-Diversity on Highland

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 6 มกราคม - 2 ตุลาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกาญจนา วิชิตตระกูลถาวร (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
  3. อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์หรือชนิดสารที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคราสนิมขาวที่เกิดจากเชื้อรา Puccinia horiana ของเบญจมาศบนพื้นที่สูง
2. เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เชื้อสาเหตุโรคราสนิมขาวเบญจมาศบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จุลินทรีย์ปฏิปักษ์หรือสารที่มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจรีญของเชื้อรา Puccinia horiana สาเหตุโรคราสนิมขาวของเบญจมาศที่ปลูกบนพื้นที่สูง และวิธีการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อเพิ่มปริมาณ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th