หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2559กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
 2. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (หัวหน้าโครงการ)
 2. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (นักวิจัยร่วม)
 3. อ.ดร.จิราวิทย์ กาณจินดา (นักวิจัยร่วม) , จาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
 5. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 6. ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก วิทยานานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 7. อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
 8. อ.นิตยา สุวรรณรัตน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก วิทยานานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 9. อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (นักวิจัยร่วม)
 10. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
 11. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (นักวิจัยร่วม)
 12. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 13. อ.ดร.อรรณพ ธนัญชนะ (นักวิจัยร่วม) , จาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ความรู้ในการผลิตข้าวอินทรีย์ ผักอินทรีย์ และการผลิตพืชใช้น้ำน้อย แก่เกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนไปทำเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรในรวมกลุ่มเป็นชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์
2. เพื่อจำทำแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อการจัดการองค์ความรู้และพัฒนาแบบจำลองความรู้เกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะ ด้านการผลิตสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ และได้แนวทางการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีแบบจำลองความรู้เรื่องผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ข้าว ผัก และพืชใช้น้ำน้อย ที่ได้รับการสร้างมูลเพิ่ม (Value Added) อย่างน้อย 1 องค์ความรู้
3. ได้แนวทางในการรวมกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ ของกลุ่มเกษตรกร ที่จะนำไปสู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือ Micro Cluster โดยมุ่งให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะประชารัฐ (ความร่วมมือ ระหว่าง หน่วยงานราชาการ เอกชน และชุมชน เป็นต้น)      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th