หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิเคราะห์สภาพการเรียนการสอนรายวิชาโรคพืชเบื้อง (PLP 360210) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
A Study of Condition of Teaching and Leaming in Elementary Plant Pathology Course (PLP 360210)

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2554 - 31 สิงหาคม 2555รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.นันทิภัคค์ ฐาปนพงษ์วรกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.พรสุข ชัยสุข (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโรคพืชเบื้องต้น (360210)
2. เพื่อศึกษาผลที่ได้รับจากาการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเีรียนการสอนรายวิชาโรคพืชเบื้องต้น (360210)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบสภาพการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งความคิดเห็นของอาจารย์และนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาโรคพืชเบื้องต้น (360210)
2. นักศึกษามีการพัฒนาการเีรียนรู้หลังจากการใช้การจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ
3. สาขาวิชาโรคพืชสามารถนำผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโรคพืชเบื้้องต้น (360210) ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th