หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาชนิดจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคราน้ำค้างขององุ่นบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง)
Study on Type of Effective Microorganisms to inhibit Fungal Downy Mildew of Grape on Highland Cultivation Area

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 14 มกราคม 2563 - 6 กุมภาพันธ์ 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกาญจนา วิชิตตระกูลถาวร (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยอารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดเลือกและทดสอบสายพันธุ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคราน้ำค้างขององุ่นบนพื้นที่สูง
2. เพื่อศึกาาวิธีการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เชื่อรา Plasmopara witicola สาเหตุโรคราน้ำค้างขององุ่นบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th