หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใชีชีวภัณฑ์เชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟต์เพื่อควบคุมโรคใบไหม้และผลเน่าของเสาวรสในจังหวัดพะเยา
Technology transfer of Endophytic Actinomycetes Bio-Pesticides for Controlling Passion Fruit Leaf Blight and Fruit Rot in Phayao Province

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การควบคุมโรคใบไหม้และผลเน่าของเสาวรสโดยชีววิธีด้วยเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟต์
2. เพื่อส่งเสริมและแนะนำการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมศัตรูพืชอย่างถูกวิธีและเหมาะสม
3. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องคืความรู้การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้และผลเน่าของเสาวรด้วยเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟต์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th