หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของการจัดการปุ๋ยและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium ต่อการเกิดโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ กข6 ในแปลงเกษตรกรที่มีการระบาดของโรคไหม้
Effects of fertilizer management and application of Bacillus megaterium biocontrol agent on blast disease of RD6 rice variety in rice blast epidemic paddy field of the farmer

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 7 มีนาคม 2559 - 6 มีนาคม 2560รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู (นักวิจัยร่วม) , จาก ึคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเปรียบเทียบผลของการใส่ปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุอาหารหลักในปริมาณที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข6 ในแปลงนาซึ่งมีการระบาดของโรคไหม้
2. เพื่อศึกษาการเกิดโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ กข6 ที่ปลูกในแปลงนาที่มีการระบาดของโรค เมื่อข้าวที่ปลูกได้รับปุ๋ยเคมีและการควบคุมโรคด้วยวิธีต่างกัน
3. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใส่ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารหลักกับใช้ชีวภัณฑ์ปฏิปักษ์ B. megaterium ในการควบคุมโรคต่อการเกิดโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ กข6 ในสภาพแปลงนา
4. เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการใช้ปุ๋ยเคมีและชีวภัณฑ์ปฏิปักษ์ในระดับที่เหมาะสม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th