หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความหลากหลายของสายพันธุ์และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้งที่พบในเขตภาคเหนือของไทย
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 31 พฤษภาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เก็บรวบรวมตัวอย่างเชื้อราแป้งที่พบบนพืชอาศัยในเขตภาคเหนือของประเทศไทย และที่พบบนพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ในประเทศไทย และจัดทำรายชื่อพืชอาศัยต่าง ๆ ของเชื้อราแป้ง
2. จัดจำแนกชนิดเชื้อราแป้งที่เก็บรวบรวมได้ โดยอาศัยลักษณะสัณฐานวิทยาของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศร่วมกับเทคนิคด้านอณูชีววิทยา (rDNA sequence) เป็นหลักในการจำแนก
3. ศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์ และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้งที่เก็บรวบรวมได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ด้านการกักกันพืช ในการนำเข้าหรือส่งออกผลผลิตทางการเกษตร
2. ใช้ในการวางแผนในการป้องกันกำจัด และการเลือกใช้สารเคมีให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. เป็นแนวทางในการหาเชื้อราปฏิปักษ์ เพื่อใช้ควบคุมโรคราแป้งด้วยชีววิธี และลดการใช้สารเคมี      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th