หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมใช้จากเชื้อจุลินทรีย์ปฏิบักษ์สำหรับควบคุมโรคเหี่ยวเขียวและโรคทางดินของพริกกะเหรี่ยง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง)
Formulation Development of Microbial Antagonists to Control Bacterial Wilt and Soil-borne Pathogens in Chili

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 22 มกราคม - 28 กันยายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  3. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวเขียว (Bacterial wilt) ที่เกิดจากเชื้่อ Ralstonia solanacearum และโรคทางดินซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของการปลูกพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดใช้ปุ๋ยฟอสเฟตของพืชได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยให้ระบบรากแข็งแรง และช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้รวดเร็ว
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ที่มีต้นทุนต่ำสามารถแข่งขัน ได้กับผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจากเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวเขียวและโรคทางดินในการปลูกพริกกะเหรี่ยง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้แนวทางผลิตปัจจัยการผลิตชีวภาพจากเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวเขียว (Bacterial wilt) ที่เกิดจากเชื้อ Ralstonia solanacearum และโรคทางดินอื่นๆ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของการปลูกพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดใช้ปุ๋ยฟอสเฟตได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยให้ระบบรากแข็งแรง และช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้รวดเร็ว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th