หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดตั้งห้องปฏิบัติการจำแนกและวิเคราะห์สารออกฤทธิ์สำคัญทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชั้นสูงและต้นแบบห้องปฏิบัติการชาญฉลาด
Establishment of Laboratory for Advance Isolation and Analyses of Bioactive Compounds and Products and Smart Laboratory

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (หัวหน้าโครงการ)
 2. อ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. อ.ดร.จอมขวัญ มีรักษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี (นักวิจัยร่วม)
 5. ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี (นักวิจัยร่วม)
 6. อ.ดร.เทพิน จันทร์มหเสถียร (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 7. ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (นักวิจัยร่วม)
 8. อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล (นักวิจัยร่วม)
 9. ผศ.ดร.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 10. ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (นักวิจัยร่วม)
 11. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
 12. ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (นักวิจัยร่วม)
 13. ดร.วศิน วงค์วิไล (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์
 14. ผศ.ดร.สรณะ สมโน (นักวิจัยร่วม)
 15. นายสุวิทย์ วงค์ศิลา (นักวิจัยร่วม) , จาก หน่วยวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 16. อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูง สำหรับการสกัดและวิเคราะห์สารออกฤทธิ์สำคัญทางชีวภาพในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
2. เพื่อให้บริการทางวิชาการ วิจัย วิเคราะห์ และถ่ายทอดนวัตกรรม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมแก่ภาค เอกชน
3. เพื่อสร้างบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดและวิเคราะห์สารออกฤทธิ์สำคัญทางชีวภาพในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
4.เพื่อจัดทำระบบและศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูง สำหรับการสกัดและวิเคราะห์สารออกฤทธิ์สำคัญทางชีวภาพในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนวัตกรรม และเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร เช่นอาหาร ยา และเครื่องสำอาง
2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัยในระดับหน่วยงาน ภูมิภาค และระดับประเทศ
3. สนับสนุนงานวิจัยคุณภาพ และการรับรองมาตรฐาน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th