หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเปลี่ยนแปลงตามสถานที่และฤดูกาลสังคมชีวิตของมอดเอมโบรเซีย ต่อไม้ป่าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ประตูป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz)
Spatial and temporal variation in ambrosia beetle communities on the economically important tree (Pterocarpus macrocarpus Kurz)

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.สุนิศา สงวนทรัพย์ (คณะเกษตร กพส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2561รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.สุนิศา สงวนทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายกริชสยาม คงสตรี (นักวิจัยร่วม) , จาก อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
  3. นายครรชิต ศรีนพวรรณ (นักวิจัยร่วม) , จาก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  4. นายมานะ เพิ่มพูน (นักวิจัยร่วม) , จาก อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
  5. ดร.วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  6. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อทราบชนิดและสังคมชีวิตของมอดเอมโบรเซีย การแพร่กระจายของมอดเอมโบรเซียที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่และฤดูกาลในสภาพป่าธรรมชาติ
2. ทราบชนิดมอดเอมโบรเซียที่เข้าทำลายไม้ประดู่ป่าในสภาพป่าธรรมชาติ
3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านความหลากหลายของมอดเอมโบรเซียโน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เป็นฐานข้อมูลด้านความหลากหลายของมอดเอมโบรเซียในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th