หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคทางดินและโรคหลังการเก็บเกี่ยวของพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง (โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง)
Research and Formulation Development for Control Soil-borne and Post harvest Diseases in Chili on the Highland

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 19 พฤศจิกายน 2553 - 14 กันยายน 2554รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาต่อยอดสูตรสำเร็จชีวภัณฑ์อัดเม็ดสำหรับควบคุมโรคทางดินของพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง
2. เพื่อวิจัยและทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์ควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สุง
3. เพื่อวิจัยและทดสอบวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และเม็ดพริกกะเหรี่ยงแห้งที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและเกษตรกรบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปัญหาโรคทางดินและโรคหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของการเพาะปลูกพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูงได้รับการแก้ไขโดยการใชัปัจจัยการผลิตชีวภาพจากเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ พร้อมทั้งผลผลิตพริกกะเหรี่ยงของเกษตรกรมีคุณภาพดีขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th