หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคทางดินของพริกกะเหรี่ยงและมะเขือเทศ (โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง)
Research and Development of Bacterial Antagonists Tablet Formulation for Control Soil-borne and Post harvest Diseases in Chili and Tomato

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 12 พฤศจิกายน 2552 - 7 กันยายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  3. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการระบาดวิทยา สำรวจ และรวบรวมเชื้อสาเหตุโรคทางดินของพริกกะเหรี่ยง รวมทั้งเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในบริเวณแปลงปลูกพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง เพื่อจำแนกและคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคทางดิน ตลอดจนภูมิปัญญาของเกษตรกรในการป้องกันกำจัด
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคทางดินและโรคหลังการเก็บเกี่ยวของพริกกะเหรี่ยง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดใช้ปุ๋ยฟอสเฟตของพืชได้ดียิ่งขึ้นทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและแปลงปลูก พร้อมทั้งศึกษาวิธีการเก็บรักษาหัวเชื้อแอคติโนมัยซีสเพื่อให้มีความคงทน
3. เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมใช้ที่มีต้นทุนต่ำสามารถแข่งขันได้กับผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจากเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคทางดินและโรคหลังการเก็บเกี่ยวของพริกกะเหรี่ยง ตลอดจนทดสอบความพึงพอใจของเกษตรกร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปัญหาโรคเหี่ยวและโรคทางดินซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของการเพาะปลูกพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูงได้รับการแก้ไขโดยใช้ปัจจัยการผลิตชีวภาพจากเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ซึ่งเกษตรกรสามารถผลติใช้ได้เอง และผลผลิตพริกกะเหรี่ยงของเกษตรกรมีคุณภาพ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th