หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคทางดินของปทุมมา ปีที่ 2 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง)
Research and Development of Agricultural Bio-pesticides for Controlling Soil-borne Diseases in Curcuma (Research and Development of Agricultural Bio-substances from Bio-Diversity on highland)

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 12 มกราคม - 8 ตุลาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดโรคทางดินของปทุมมาบนพื้นที่สูง
2. เพื่อศึกษาวิธีการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดโรคทางดินของปทุมมาบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดโรคทางดินของปทุมมาที่เกิดจากแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum พร้อมวิธีการผลิต วิธีเก็บรักษา และวิธีใช้งานเพื่อลดความเสียหายในการปลูกปทุมมาของเกษตรกรบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th