หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสำรวจโรคไวรัสและไวรอยด์ในเบญจมาศ การใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาร่วมกับการพัฒนาเทคนิคแลมพ์ในการตรวจสอบเชื้อสาเหตุของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
Survey of Virus and Viroid Diseases in Chrysanthemum, Using Molecular Techniques together with Developing LAMP Technique for Effective Detection of Causal Pathogens

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (ที่ปรึกษา)
  3. นางสาวกาญจนา วิชิตตระกูลถาวร (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง
  4. ดร.อรวรรณ หิมานันโต (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th