หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความหลากหลายของเชื้อราสนิมและเชื้อราแป้งสาเหตุโรคของพืชป่าไม้ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
-Diversity of rust fungi and powdery mildew fungi of forest plant in Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex

หัวหน้าโครงการ นางสาวจันจิรา อายะวงศ์ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวจันจิรา อายะวงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกิตติมา ด้วงแค (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมอุทยานแห่งชาติ ส่ัตวป่าและพันธุ์พืช
  3. รศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  4. ศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ (นักวิจัยร่วม)
  5. นายบารมี สกลรักษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมอุทยานแห่งชาติ ส่ัตวป่าและพันธุ์พืช
  6. นางสาวปานรดา แจ้งส้นเทียะ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมอุทยานแห่งชาติ ส่ัตวป่าและพันธุ์พืช
  7. นางสาววินันท์ดา หิมะมาน (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมอุทยานแห่งชาติ ส่ัตวป่าและพันธุ์พืช
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษา วิจัย เพื่อทราบถึงความหลากหลายของเชื้อราสนิมและราแป้งสาเหตุของโรคพืชในพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
2. จัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราสาเหตุโรคชนิดที่เป็น obligate plant parasites
3. เพื่อหาความเชื่อมโยงของโรคราสนิมและราแป้งบนพืชป่าไม้และพืชเกษตร โดยการตรวจสอบชนิดพืชที่อาศัยในระบบนิเวศป่าไม้ที่มีความใกล้เคียงกับพืชเกษตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราสนิม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการป้องกันกำจัดและตรวจสอบการเข้าทำลายพืชในตระกูลถั่วและพืชอาศัยในวงศ์อื่น ๆ ต่อไป
2. ทราบถึงชนิดของพืชอาศัยของราสนิมในประเทศไทย
3. ตัวอย่างแห้งของพืชที่เป็นโรคราสนิม (Herbarium) เพื่อประโยชน์ในการใช้เปรียบเทียบโรคพืชในอนาคต
4. เกิดองค์ความรู้ด้านโรคราสนิมและราแป้งที่มีผลกระทบต่อสุขภาพพืชป่าไม้ ซึ่งมีความสำคัญต่อการผลิตกล้าไม้ในเรือนเพาะชำ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th