หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้ากระเทียมไทย หอมแดงไทย และหอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรค ภายใต้ความตกลงการเปิดเสรีทางการค้า
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมการค้าต่างประเทศ
วันที่ดำเนินการ 8 กรกฏาคม 2560 - 3 พฤษภาคม 2561กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (หัวหน้าโครงการ)
 2. ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม)
 3. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (นักวิจัยร่วม)
 4. อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (นักวิจัยร่วม)
 5. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 6. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (นักวิจัยร่วม)
 7. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
 8. ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (นักวิจัยร่วม)
 9. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 10. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้ากระเทียมไทย หอมแดงไทย และหอมหัวใหญ่ไทย ภายใต้การเปิดเสรีทางการค้า โดยการขยายผลองค์ความรู้จากงานวิจัย และผลสำเร็จที่ได้พัฒนาจากโครงการที่ผ่านมา เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้ากระเทียมไทยและหอมแดงไทยจากหัวพันธุ์ปลอดโรค
2. วิจัยพัฒนาพันธุ์หอมหัวใหญ่สายพันธุ์ไทยที่มีลักษณะเนื้อแน่นและมีปริมาณน้ำในหัวต่ำเหมาะสำหรับความต้องการของโรงงานแปรรูปไปเป็นหอมผง ตอบสนองต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้าหอมผงของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย โดยต่อยอดการคัดสายพันธุ์หอมหัวใหญ่จากผลงานวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่เดิม (F2-F3) จากพันธุ์การค้า “ซูเปอร์เร็กซ์” รวมทั้ง ศึกษานำร่องการผลิตดอกหอมแดงนอกฤดู เพื่อการแก้ไขปัญหาการกระจุกตัวและราคาตกต่ำของสินค้าหอมแดง ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีการผลิตดอกหอมแดงนอกฤดู
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะแก่สมาชิกในการพัฒนาระบบการผลิตสินค้า รักษามาตรฐานการผลิต GAP ของสินค้ากระเทียมไทยและหอมแดงไทยที่ผลิตจากหัวพันธุ์ปลอดโรค พัฒนาทักษะการผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสู่ระบบ Organic Thailand เพิ่มมูลค่าของสินค้าและมุ่งเน้นการผลิตตามความต้องการของตลาด (Market orientation)
4. ขยายผลด้านโอกาสและช่องทางการตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบกระเทียมไทยและหอมแดงไทยอินทรีย์ ภายใต้มาตรฐานการผลิต Organic Thailand ด้วยการสร้างความเชื่อมั่น (Guarantee) ในคุณภาพ สร้างการยอมรับและเป็นที่รู้จักผ่านการใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าของผู้ผลิต และใช้กระบวนการในการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) ผ่านระบบ QR Code (Quick Response Code)
5. พัฒนากลุ่มทายาทเกษตรกรสมาชิกโครงการให้เป็น young smart farmer ที่สามารถส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและผู้ค้า ทั้งในส่วนของสินค้า “หัวพันธุ์ปลอดโรค” และ “หัวกิน” รวมทั้งการพัฒนาสินค้ากระเทียมไทยและหอมแดงไทยอินทรีย์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์แปรรูป เพื่อนำ young smart farmer ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
6. วิจัยนำร่องเชิงอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบกระเทียมไทยและหอมแดงไทย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดสินค้าส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปกระเทียมดำ แยมหอมแดง พัฒนากระบวนการผลิต วิเคราะห์สรรพคุณในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนด้านการตลาดของสินค้า
7. เผยแพร่ความรู้ รณรงค์เพื่อการบริโภคของสินค้ากระเทียมไทยและหอมแดงไทยคุณภาพสูงที่ผลิตภายในประเทศจากหัวพันธุ์ปลอดโรค รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบกระเทียมไทยและหอมแดงไทยอินทรีย์ ให้กลับมาเป็นที่รู้จักของคนไทย และเป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกประเทศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th